สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและสนามเด็กเล็ก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเดื่อ ราคากลาง 424.000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 1Mb

สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและคลองส่งน้ำ สถานีบ้านหัวหาด ราคากลาง 1,382,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 1.5Mb

แผ่นพับ ขั้นตอนการจัดเก็บและรับชำระภาษี

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ หน้าที่ 1  ขนาด 842k

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ หน้าที่ 2  ขนาด 773k

สอบราคาจ้างประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเดื่อ จำนวนเด็ก 56 คน ประจำปีงบประมาณ 2558 ราคากลาง 113,120 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 157k

สอบราคาจ้างประกอบการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพวกหัวหาด จำนวนเด็ก 79 คน ประจำปีงบประมาณ 2558 ราคากลาง 159,580 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ หน้าที่ ขนาด 66k

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ หน้าที่ ขนาด 120k

วัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ทุก ๆ ปี ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า"เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ"

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.