สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจชุมชนบ้านเดื่อ-เสริมสุข ราคากลาง 500,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 158k

สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจชุมชนบ้านพวก ราคากลาง 400,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 165k

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและสนามเด็กเล็ก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเดื่อ ราคากลาง 424.000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 1Mb

สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและคลองส่งน้ำ สถานีบ้านหัวหาด ราคากลาง 1,382,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 1.5Mb

แผ่นพับ ขั้นตอนการจัดเก็บและรับชำระภาษี

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ หน้าที่ 1  ขนาด 842k

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ หน้าที่ 2  ขนาด 773k

สอบราคาจ้างประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเดื่อ จำนวนเด็ก 56 คน ประจำปีงบประมาณ 2558 ราคากลาง 113,120 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 157k

สอบราคาจ้างประกอบการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพวกหัวหาด จำนวนเด็ก 79 คน ประจำปีงบประมาณ 2558 ราคากลาง 159,580 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ หน้าที่ ขนาด 66k

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ หน้าที่ ขนาด 120k

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.