ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 284k

ประกาศ สอบราคาจ้างขุดลอกคลองไส้ไก่

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 546k

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 547k

ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทรถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบดับเบิ้ลแคบ  งบประมาณ  ๗๘๗,๐๐๐.-  บาท  (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 103k

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  จำนวน  ๑  โครงการ   ดังนี้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  โดยลงลูกรังซ่อมแซม ๒,๙๒๕    ลูกบาศก์เมตร    พร้อมเกรดปรับแต่งถนนด้วยเครื่องจักร  ๑๒๑,๘๗๐  ตารางเมตร  งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐.-  บาท  (-หกแสนบาทถ้วน-)

 
 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์  จะประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ มีความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ลิตร งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 6 หน้า ขนาด 2.9M

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์  จะประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 5 หน้า ขนาด 2.6M

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.