เทศบาลตำบลบ้านเเดื่อ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเดื่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,640,000บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 501k

ทศบาลตำบลบ้านเเดื่อ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหมากก่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,745,000บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 491k

เทศบาลตำบลบ้านเเดื่อ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเดื่ออุดม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,508,000บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 462k

ประมูลราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 2,274,000 บาท

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 459k

สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กประถมวัย ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวกหัวหาด ราคากลาง 134,300 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 2 ไฟล์ [ 1 ] [ 2

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กชุมชนบ้านเดื่อ ราคากลาง 100,800 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 857k

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คลส 2 ชั้น

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 515k

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.