ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์  จะประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ มีความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ลิตร งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 6 หน้า ขนาด 2.9M

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์  จะประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 5 หน้า ขนาด 2.6M

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   มีความประสงค์จะ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)ตู้บรรจุขยะมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตร  เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130  แรงม้า

 

(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ชนิด  6  ล้อ )     ประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e - Auction) จำนวน 1  คัน   งบประมาณ  2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 5 หน้า ขนาด 164k

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะ ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) มีความจุน้ำไม่น้อยกว่า 8,000.00 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240  แรงม้า

 

*** แก้ไขจาก 130 เป็น 240 แรงม้า

 

(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ) ประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) จำนวน 1  คัน   งบประมาณ  2,800,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 7 หน้า ขนาด 170k

สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นและอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 104 รายการ งบประมาณ 1,950,000 บาท

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 666k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 536,600 บาท และก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสร็จเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 147,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 3 หน้า ขนาด 657k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 443,300 บาท 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 2 หน้า ขนาด 429k

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.