ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คลส 2 ชั้น

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 515k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้จัดกิจกรรม วันแม่ขึ้น ในวันที่ 8-8-57 นำโดย ายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน นายกเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลบ้านเเดื่อ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นอย่างดี

 

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 284k

ประกาศ สอบราคาจ้างขุดลอกคลองไส้ไก่

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 546k

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 547k

ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทรถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบดับเบิ้ลแคบ  งบประมาณ  ๗๘๗,๐๐๐.-  บาท  (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 103k

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  จำนวน  ๑  โครงการ   ดังนี้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  โดยลงลูกรังซ่อมแซม ๒,๙๒๕    ลูกบาศก์เมตร    พร้อมเกรดปรับแต่งถนนด้วยเครื่องจักร  ๑๒๑,๘๗๐  ตารางเมตร  งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐.-  บาท  (-หกแสนบาทถ้วน-)

 
 

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.