วัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ทุก ๆ ปี ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า"เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ"

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อจัดกิจกรรม จัดงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเเดื่อ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเดื่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,640,000บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 501k

ทศบาลตำบลบ้านเเดื่อ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหมากก่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,745,000บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 491k

เทศบาลตำบลบ้านเเดื่อ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเดื่ออุดม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,508,000บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 462k

ประมูลราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 2,274,000 บาท

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 459k

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.