เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการ งานด้านต่างๆ ของ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับ บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินหรือผู้รับบริการ

ชื่อผู้ประเมินหรือขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)* :
ที่อยู่ผู้ประเมินหรือขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)* :
อีเมล์ (ถ้ามี) :
ขอรับบริการจากหน่วยงาน (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)* :

ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ

การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การใช้ Internet ตำบล
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การออกแบบอาคาร
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อื่นๆ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย* :
1.2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่* :
1.3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ* :
1.4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม* :

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

2.1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย* :
2.2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน* :
2.3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว* :
2.4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน* :

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

3.1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม* :
3.2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ* :
3.3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม* :
3.4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย* :

ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการการรับชำระภาษี
ด้านบริการการรับชำระภาษี
อื่นๆ 
ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)

รหัสความปลอดภัย *
[ฟังเสียง]  [โหลดภาพใหม่]
โปรดตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนส่งข้อมูล เพราะไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้